MAKOTO KOMATSU logo

English English   日本語 日本語   Korean 한국어

RECENT WORKS

KUU SERIES
porcelain casting + open work
kuu series kuu series kuu series
WDH:9x9x17cm WDH:9x9x17cm WDH:9x9x17cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:6x31x9cm WDH:9x9x13cm WDH:9x9x13cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:7x13x27cm WDH:6x6x20cm WDH:6x31x9cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:4.5x18x10.5cm WDH:10x10x10cm WDH:3.5x80x5cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:5.5x17x5.5cm WDH:97x8x3cm WDH:5x7x5cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:9x25x7cm WDH:16x18x7cm WDH:3~5x9x3cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:5x9x5cm WDH:4x8x4cm WDH:5x12x5cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:5x7x4.5cm WDH:21x14x11cm WDH:21x28x10cm
kuu series kuu series kuu series
WDH:21x17x8cm WDH:10x9x8cm WDH:25x18x23cm
MAKOTO KOMATSU 500-2 No, Gyoda-shi, Saitama, 361-0026 Japan
E-mail:mkt.komatsu@hello.email.ne.jp Fax:81-48-559-4675

Copyrights © 2011 MAKOTO KOMATSU, All rights reserved